Prawo mediów i reklamy z elementami etyki dziennikarskiej

Podziel się

Studentki i studenci na zajęciach z przedmiotu „Prawo mediów i reklamy z elementami etyki dziennikarskiej” poznają podstawowe normy prawne i etyczne związane z funkcjonowaniem mediów, prawem reklamy i wykonywaniem zawodu dziennikarza. Na zajęciach rozmawiają na temat wolności słowa, jej ograniczeń, cenzury itp. Następnie wyjaśniają podstawowe różnice między dziennikarstwem prasowym, radiowym, telewizyjnym i internetowym. Kolejny krok na drodze zdobywania przydatnej praktycznie wiedzy stanowią odpowiedzi na pytanie o zadania radiofonii i telewizji oraz o misję mediów. Osoby zainteresowane reklamą zdobędą praktyczną wiedzę i wskazówki, które dotyczą prawnych aspektów działalności reklamowej. Poznają m.in. sprawy promocji, sponsoringu, lokowania produktu i lokowania tematu, a także reklamy kontrowersyjnej, sprzecznej z prawem i nieetycznej. Studenci poznają zarówno przysługujące dziennikarzom prawa do krytyki, dostępu do informacji czy zachowania tajemnicy zawodowej, jak i ich obowiązki głoszenia prawdy, działania zgodnego z etyką zawodową czy zachowania rzetelności i szczególnej staranności; dyskutują zarówno na temat dylematów moralnych dziennikarzy, które pojawiają się po naruszeniu zasad etyki zawodowej, jak i o praktycznych sprawach związanych z obowiązkiem publikacji sprostowań, ocenianiem orzeczeń sądów, z autoryzacją i wiele innych. Dowiadują się w końcu, jaka odpowiedzialność spoczywa na dziennikarzach za naruszenie dóbr osobistych, np. za naruszenie godności, wolności, prywatności i intymności, a także jaka odpowiedzialność karna spada na dziennikarzy za przestępstwa popełnione za pośrednictwem mediów, szczególnie za zniesławianie, obrażanie, znieważanie.

 

Zajęcia z przedmiotu „Prawo mediów i reklamy z elementami etyki dziennikarskiej” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Piotr Reputakowski.


Podziel się