Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Samorząd studencki
Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej

Rekrutacja trwa!

Samorząd studencki
Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej

Rekrutacja trwa!

Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów
Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej .

Samorząd studencki Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej współdecyduje, wraz z rektor WUE i stosownymi komisjami, o podziale środków finansowych przeznaczonych na pomoc studentom w ramach Funduszu Stypendialnego a także doradza i opiniuje zmiany w programach zajęć, otwieranie nowych kierunków studiów w ramach uczelni.

Zespół pracuje przy komputerze

Wszyscy studenci, bez względu na tok studiów, mają takie same prawa i obowiązki wymienione w Regulaminie Studiów. Samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich (kształcenie, sprawy socjalno-bytowe, kulturalne, rozwój intelektualny studentów). Samorząd studencki działa jawnie, informując studentów o wszystkich aspektach swojej działalności. Przedstawiciele Samorządu w liczbie 3 wchodzą w skład Senatu WUE.

Każdy student WUE ma prawo do:

  • wyrażania opinii w sprawach należących do zadań samorządu studenckiego,
  • kierowania pod adresem samorządu studenckiego wniosków i propozycji,
  • pozyskiwania informacji o pracy samorządu studenckiego,
  • uczestniczenia w obradach organów kolegialnych samorządu studenckiego,
  • uzyskania pomocy samorządu studenckiego.

Kontakt: samorzad@wue.waw.pl

Zespół pracuje przy komputerze

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!