Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Ekonomika turystyki i hotelarstwa
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Ekonomika turystyki i hotelarstwa
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Skorzystaj z naszej bogatej oferty studiów ekonomicznych i zapewnij sobie szeroki wybór możliwości zawodowych. Postaw na kierunek z przyszłością!

Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Ekonomika turystyki i hotelarstwa to kierunek studiów przygotowujący do zarządzania biznesem działającym w branży turystycznej. Nasza uczelnia w Warszawie opracowała program zajęć, dzięki któremu student pozna informacje na temat funkcjonowania hoteli, planowania strategii rozwoju firmy, zarządzania zasobami ludzkimi i kwestiami finansowymi czy tworzeniem interesującego dla klientów profilu przedsiębiorstwa – aby dowiedzieć się więcej o strategiach marketingowych i relacjach z klientem, można zapoznać się ze specjalizacją psychologia w biznesie.

Wykresy i stosy monet

Studia ekonomika turystyki i hotelarstwa

Absolwent studiów ekonomika turystyki i hotelarstwa będzie miał kwalifikację do pracy w hotelach, pensjonatach i innych firmach działających w sektorze turystycznym. Na zajęciach student nabędzie zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne, które będzie mógł wykorzystać na przyszłym stanowisku pracy. Studia licencjackie ekonomika turystyki i hotelarstwa to przyszłościowy kierunek, pozwalający znaleźć lukratywny zawód w turystyce i rekreacji.

Celem kierunku ekonomika turystyki i hotelarstwa jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu:

 • prowadzenia firmy w branży turystycznej,
 • planowania strategii finansowych,
 • działań marketingowych przyciągających klientów,
 • obsługi ruchu turystycznego,
 • współczesnego hotelarstwa,
 • organizacji turystyki,
 • systemów i technologii wykorzystywanych w turystyce.

STUDIA LICENCJACKIE – EKONOMIA

Kierunek: Ekonomia
Tryb: studia stacjonarne: zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, w soboty i niedziele
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski, angielski
Uzyskiwany tytuł: licencjat (naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych)

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

EKONOMIA

Wpisowe 400 zł

EKONOMIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

  opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 3400 zł
4200zł
1500 zł/1900 zł
1700zł/2500zł
299 zł
380zł

*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim.
W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
 • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:
szczesliwi studenci patrzą w kamerę