Skip to content
+48 690 890 760
Unia EuropejskaUnia EuropejskaAAA
 • English
 • Polski

Z dniem 1 października Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa (WWSH) zmienia nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną (WUE).
Na poniższej stronie korzystamy z nowej nazwy, jednak do 1 października funkcjonujemy jako Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa.

Biznes międzynarodowy
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Biznes międzynarodowy
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w międzynarodowych firmach, koniecznie zapoznaj się ze specjalizacjami ekonomicznymi, oferowanymi przez naszą uczelnię! Na specjalizacji biznes międzynarodowy zdobędziesz niezbędne kwalifikacje.

Biznes międzynarodowy

Biznes międzynarodowy to kierunek studiów w Warszawie powstały z myślą o studentach, którzy chcą zdobyć wszechstronną wiedzę na temat transakcji, procesów sprzedaży, przepływów finansowych i handlu pomiędzy państwami. Rozwój firmy na arenie międzynarodowej wymaga specjalnych umiejętności oraz gruntownego przygotowania z zakresu ekonomii, rachunkowości, zarządzania, prawa i marketingu. Nasza uczelnia przygotowała program studiów, który odpowiada na wszystkie te potrzeby.

Ekonomia menadżerska - studia licencjackie w Warszawie

Studia biznes międzynarodowy

Absolwenci specjalizacji biznes międzynarodowy bez trudu odnajdą się na stanowiskach w sektorze gospodarki publicznej, przedsiębiorstwach międzynarodowych czy we własnych firmach. Na zajęciach studenci zapoznają się z technikami analitycznymi, procesami zachodzącymi na rynku międzynarodowym, podstawami handlu międzynarodowego, a także teoretycznymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania gospodarki. Dzięki wiedzy zdobytej na zajęciach studenci będą mogli szukać pracy w międzynarodowych instytucjach.

Na studiach biznes międzynarodowy student zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

 • funkcjonowania gospodarki światowej,
 • handlu międzynarodowego,
 • rachunkowości i finansów,
 • public relations oraz komunikacji,
 • logistyki i analiz ekonomicznych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi oraz kapitałem przedsiębiorstwa,
 • systemów informatycznych,
 • podstaw prawa,
 • organizacji pracy i projektów w firmie,
 • specyfiki rynku lokalnego i międzynarodowego.

STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek:Ekonomia
Tryb:studia stacjonarne: zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, w soboty i niedziele
Czas trwania studiów:3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy:polski, angielski
Uzyskiwany tytuł:licencjat (naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych)

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

EKONOMIA

Wpisowe 400 zł

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3 400 zł
5 950 zł
1 750 zł
3 250 zł
299 zł
580 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta otrzymany wraz z umową o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Specjalności na kierunku Ekonomia

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
 • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:
studia@wue.waw.pl
+48 690 890 760
studenci_1_400_400