Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Biznes międzynarodowy
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Biznes międzynarodowy
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w międzynarodowych firmach, koniecznie zapoznaj się ze specjalizacjami ekonomicznymi, oferowanymi przez naszą uczelnię! Na specjalizacji biznes międzynarodowy zdobędziesz niezbędne kwalifikacje.

Biznes międzynarodowy

Biznes międzynarodowy to kierunek studiów w Warszawie powstały z myślą o studentach, którzy chcą zdobyć wszechstronną wiedzę na temat transakcji, procesów sprzedaży, przepływów finansowych i handlu pomiędzy państwami. Rozwój firmy na arenie międzynarodowej wymaga specjalnych umiejętności oraz gruntownego przygotowania z zakresu ekonomii, rachunkowości, zarządzania, prawa i marketingu. Nasza uczelnia przygotowała program studiów, który odpowiada na wszystkie te potrzeby.

Wykresy i stosy monet

Studia biznes międzynarodowy

Absolwenci specjalizacji biznes międzynarodowy bez trudu odnajdą się na stanowiskach w sektorze gospodarki publicznej, przedsiębiorstwach międzynarodowych czy we własnych firmach. Na zajęciach studenci zapoznają się z technikami analitycznymi, procesami zachodzącymi na rynku międzynarodowym, podstawami handlu międzynarodowego, a także teoretycznymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania gospodarki. Dzięki wiedzy zdobytej na zajęciach studenci będą mogli szukać pracy w międzynarodowych instytucjach.

Na studiach biznes międzynarodowy student zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

 • funkcjonowania gospodarki światowej,
 • handlu międzynarodowego,
 • rachunkowości i finansów,
 • public relations oraz komunikacji,
 • logistyki i analiz ekonomicznych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi oraz kapitałem przedsiębiorstwa,
 • systemów informatycznych,
 • podstaw prawa,
 • organizacji pracy i projektów w firmie,
 • specyfiki rynku lokalnego i międzynarodowego.

STUDIA LICENCJACKIE – EKONOMIA

Kierunek: Ekonomia
Tryb: studia stacjonarne: zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, w soboty i niedziele
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski, angielski
Uzyskiwany tytuł: licencjat (naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych)

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

EKONOMIA

Wpisowe 400 zł

EKONOMIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

  opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 3400 zł
4200zł
1500 zł/1900 zł
1700zł/2500zł
299 zł
380zł

*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim.
W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
 • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:
szczesliwi studenci patrzą w kamerę