Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Handel międzynarodowy
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Handel międzynarodowy
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Poznaj ofertę naszych studiów ekonomicznych i zdobądź ciekawą pracę. Przedmioty na kierunku handel międzynarodowy przygotowują studentów do sprostania wszelkim wyzwaniom zawodowym.

Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy to jedna ze specjalizacji naszych studiów ekonomicznych w Warszawie, na której student zdobywa umiejętności oraz kwalifikacje z zakresu organizacji handlu, zarządzania transakcjami finansowymi czy analizy ryzyka. Absolwent uzyska wiedzę dotyczącą funkcjonowania giełd międzynarodowych, metod sprzedaży, międzynarodowego prawa handlowego czy zabezpieczenia kapitału finansowego.

Wykresy i stosy monet

Studia handel międzynarodowy

Wybierając kierunek handel międzynarodowy, student otrzymuje możliwość nabycia teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat transakcji walutowych, notowań giełdowych, międzynarodowych systemów bankowych oraz instytucji finansowych. W dzisiejszych czasach niemal każde przedsiębiorstwo nawiązuje kontakty z firmami zagranicznymi, dlatego warto odpowiednio przygotować się do budowania relacji z partnerami międzynarodowymi. Nasza uczelnia zapewnia wszechstronne wykształcenie ekonomiczne na wielu specjalnościach, od handlu międzynarodowego, po ekonomię menadżerską, dzięki czemu każdy student będzie mógł się rozwijać i dokształcać.

Na studiach handel międzynarodowy absolwent zapozna się m.in. z:

 • technikami sprzedaży,
 • międzynarodowym prawem handlu,
 • metodami PR,
 • sposobami zarządzania instytucjami finansowymi,
 • informacjami na temat rachunkowości, finansów i rozliczeń międzynarodowych,
 • metodami opracowywania strategii finansowych,
 • sposobami optymalizacji procesów zachodzących w firmie,
 • skutecznymi technikami marketingu,
 • metodami statystycznymi,
 • metodami analizy ekonomicznej.

STUDIA LICENCJACKIE – EKONOMIA

Kierunek: Ekonomia
Tryb: studia stacjonarne: zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, w soboty i niedziele
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski, angielski
Uzyskiwany tytuł: licencjat (naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych)

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

EKONOMIA

Wpisowe 400 zł

EKONOMIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

  opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 3400 zł
4200zł
1500 zł/1900 zł
1700zł/2500zł
299 zł
380zł

*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim.
W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
 • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:
szczesliwi studenci patrzą w kamerę