Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Projekty rozwojowe
 

Rekrutacja trwa!

Projekty rozwojowe
 

Rekrutacja trwa!

Uczelnia realizuje nowoczesny program nauczania, zorientowany na praktyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy w zawodzie, zarówno w kraju, jak i zagranicą. W dzisiejszych czasach istotna jest wszechstronność i elastyczność w podejściu do wykonywanej pracy – dlatego też w WUE wciąż dostosowuje się ofertę dydaktyczną i metodykę nauczania do potrzeb rynku, dbając jednocześnie o komfort pracy i nauki.

Projekt „Edukacja źródłem sukcesu społeczeństwa – digitalizacja archiwum najstarszego polskiego czasopisma pedagogicznego”

Projekt „Edukacja źródłem sukcesu społeczeństwa - digitalizacja archiwum najstarszego polskiego czasopisma pedagogicznego” - logo Społeczna Odpowiedzialność Nauki
Projekt „Edukacja źródłem sukcesu społeczeństwa - digitalizacja archiwum najstarszego polskiego czasopisma pedagogicznego” - logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Projekt dofinansowany ze środków budżetu  państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” Popularyzacja nauki o nr rej. POPUL/SN/0122/2023/01

Projekt Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki –  „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”

Numer projektu: POPUL/SN/0122/2023/01

Okres realizacji projektu: od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2025 roku.

Wartość dofinansowania z MEiN: 500 tysięcy złotych.

Cel projektu: udostępnienie i upowszechnienie wiedzy dotyczącej roli edukacji i pedagogiki w rozwoju społeczeństwa polskiego od czasów zaborów do czasów najnowszych.

Projekt „Edukacja źródłem sukcesu społeczeństwa – digitalizacja archiwum najstarszego polskiego czasopisma pedagogicznego” zakłada digitalizację archiwum Ruchu Pedagogicznego, stworzenie ogólnodostępnej platformy cyfrowej zawierającej zdygitalizowane zbiory czasopisma Ruch Pedagogiczny ze 110 lat jego funkcjonowania, wydanie ośmiu numerów jubileuszowych, które będą nieodpłatnie przekazane do bibliotek pedagogicznych i jednostek edukacyjnych. Zostanie stworzona wystawa prezentująca dorobek czasopisma i postacie wybitnych polskich pedagogów i myślicieli, którzy współtworzyli Ruch Pedagogiczny w ostatnim stuleciu, w celu jak najszerszego upowszechnienia wiedzy na temat naszego narodowego dorobku pedagogicznego. Projekt przewiduje przeprowadzenie otwartych seminariów oraz warsztatów dla nauczycieli, pedagogów oraz członków szeroko rozumianego środowiska wychowawczego i edukacyjnego.

PROJEKT „UCZELNIA OTWARTA DLA WSZYSTKICH”

Logo Fundusze Europejskie. "Wiedza Edukacja Rozwój" Flaga Polski "Rzeczpospolita Polska" Flaga Unii Europejskiej "Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna realizuje projekt „Uczelnia otwarta dla wszystkich”

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A041/20
Koszty kwalifikowalne projektu: 3 827 975,10 PLN
Wysokość wkładu UE: 3 226 217,41 PLN

Cel projektu:

Projekt zapewni uczelni osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego, poprzez zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, w szczególności rekrutacji, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej.

Działania służące realizacji celu projektu:

  • zniwelowanie barier dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zaangażowanie przedstawicieli środowiska wewnętrznego w uczelni (studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów z niepełnosprawnościami) oraz specjalistów w tej tematyce ze środowisk zewnętrznych w celu sprecyzowania potrzeb i racjonalnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami;
  • dostosowanie materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie procesu rekrutacji, kształcenia czy działalności naukowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania;
  • wdrożenie metodyki nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami;
  • wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć;
  • dostosowanie administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz form kształcenia;
  • wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez opracowanie procedur wsparcia edukacyjnego i ich upowszechnienie na uczelni, przygotowanie materiałów popularyzujących ideę edukacji włączającej, włączenia społecznego i różnorodności;
  • likwidacja barier architektonicznych; obejmująca nie tylko siedzibę jednostki zajmującej się dostępnością, ale inne miejsca w uczelni, ważne dla codziennego funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami.;
  • wsparcie studentów i absolwentów z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej;
  • podniesienie kompetencji kadr uczelni poprzez przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za infrastrukturę uczelni w zakresie świadomości związanej z barierami środowiska fizycznego.

Planowane efekty projektu:

W ramach projektu zostanie zwiększona dostępność Uczelni dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Działania na rzecz zniwelowania barier i wyrównania szans osób niepełnosprawnych będą dotyczyły wszystkich obszarów tj.: struktury organizacyjnej, procedur istniejących w uczelni, rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych (m. in.: systemy nawigacji, oznaczenia poziome, pętle indukcyjne), wdrożenie technologii wspierających proces kształcenia oraz funkcjonowania studenta z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. W ramach projektu Uczelnia wdroży także szereg rozwiązań w obszarze wsparcia edukacyjnego uwzględniających studentów z różnymi rodzajami dysfunkcji. Powstaną dwie specjalności dedykowane osobom niepełnosprawnym oraz szereg w pełni dostosowanych materiałów dydaktycznych. Zwiększy się odsetek zajęć, również praktycznych, które będzie można zrealizować w formule zdalnej. Zostanie wdrożone rozwiązanie umożliwiające realizację zdalnych egzaminów i zaliczeń w formie dostosowania dla różnych rodzajów niepełnosprawności.
W projekcie założono stworzenie dostosowań w odniesieniu do wszystkich etapów funkcjonowania ON na uczelni, od procesu rekrutacji, przez studiowanie i funkcjonowanie jako student, aż po wsparcie studentów i absolwentów z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej. Projekt przyczyni się również do zwiększenia świadomości w zakresie tematyki dotyczącej niepełnosprawności dzięki szkoleniom z tego zakresu dedykowanym przedstawicielom wszystkich grup środowiska akademickiego oraz materiałom i publikacjom, które utworzą ogólnodostępną bazę wiedzy.

Projekt: „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Flaga i Godło Polski

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna realizuje projekt „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Numer umowy o dofinansowanie: MEiN/2021/68/DIR/WUN/12

Obsługę administracyjną zapewnia: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Okres realizacji projektu: od 03.2021 r. do 12.2021 r.

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 40 141,91 zł

Cel główny projektu: Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.