Podstawy socjologii

Podziel się

Socjologia to badanie życia społecznego człowieka, grup społecznych i społeczeństw. Zakres zainteresowań socjologii jest niezwykle szeroki, od analiz zachowań ludzi w codziennych sytuacjach aż do badań globalnych procesów społecznych. Niniejsze zajęcia mają charakter wprowadzający, zatem ich tematyka siłą rzeczy będzie węższa i obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia:

— podstawowe socjologiczne metody badawcze (pytania socjologiczne, proces badawczy, związki przyczynowo-skutkowe);

— czym jest kultura (różnorodność kulturowa, etnocentryzm) i społeczeństwo (socjalizacja, role społeczne, tożsamość, zmiana społeczna) w ujęciu socjologicznym;

— globalizacja (wymiary globalizacji);

— rasa, etniczność i migracja (rozumienie „rasy” i etniczności, uprzedzenia, dyskryminacja, rasizm, integracja i konflikt etniczny, migracje);

— stratyfikacja i klasy społeczne (teorie klas, struktura klasowa współczesnych społeczeństw, stratyfikacja a płeć, ruchliwość społeczna);

— nierówności społeczne (ubóstwo, wykluczenie społeczne, podklasa);

— teorie organizacji (biurokracja według Webera, dysfunkcjonalność biurokracji, organizacja a płeć, makdonaldyzacja społeczeństwa);

— media masowe (teorie mediów, sfera publiczna, hiperrzeczywistość, media masowe a globalizacja);

— teorie urbanizmu (szkoła chicagowska, kierunki rozwoju miast, rewitalizacja a gentryfikacja).

Praktyczny aspekt zajęć pozwoli na lepsze zrozumienie miejsca człowieka we współczesnym świecie, jak i zrozumienia zachodzących w nim procesów.

 

Zajęcia z przedmiotu „Podstawy socjologii” na Wydziale Pedagogicznym i Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Bartosz Głowacki. 


Podziel się