Globalizacja i wielokulturowość

Podziel się

Zajęcia mają charakter dwutorowy: z jednej strony ich celem jest przybliżenie problematyki związanej z zachodzącymi procesami globalizacji, z drugiej zaś z powiązanymi z nimi procesami wielokulturowości. Globalizacja omawiana jest w kontekście m.in. światowego rynku, relatywizacji społecznych punktów odniesienia, modernizacji i detradycjonalizacji, homogenizacji i hybrydyzacji, czy wreszcie kultury. Wielokulturowość z kolei jest analizowana w oparciu o perspektywę kulturową, socjologiczną i politologiczną. Prezentowane są pojęcia: melting pot (tygiel kulturowy), salad bowl, cultural mosaic (mozaika kulturowa), pluralizm etniczny i kulturowy, polityka tożsamości, integracja etniczna, asymilacja, a także różne modele migracji. Poza tym pojęcie wielokulturowości jest przedstawiane w kontekście szerszych przemian globalizacyjnych, wpływu zmian społecznych na pojęcie tożsamości, przyszłości państwa narodowego, społecznego doświadczenia różnicy, jak również kompetencji międzykulturowych niezbędnych do swobodnego poruszania się we współczesnym świecie. Analizie poddawane są również modele wielokulturowości w wybranych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria. Oddzielne zajęcia zostaną poświęcone problematyce wielokulturowości w Polsce.

 

Zajęcia z przedmiotu „Globalizacja i wielokulturowość” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Bartosz Głowacki.


Podziel się