Współczesne koncepcje filozofii

Podziel się

W zależności od zainteresowań studentek i studentów na zajęciach z przedmiotu „Współczesne koncepcje filozofii” dyskutujemy o najważniejszych kierunkach i problemach w myśli filozoficznej XX i XXI wieku. Wyjaśniamy sobie najpierw znaczenia pojęcia „współczesności”, „modernizmu” „postmodernizmu” i „ponowoczesności”, a następnie poruszamy problem kryzysu kultury, racjonalizmu i nauk oraz analizujemy pytanie o koniec filozofii, człowieka i historii. Omawiamy praktyczny wpływ głównych idei i myśli filozoficznych na życie ludzi na przykładzie współczesnych poglądów i ich przedstawicieli, takich jak: filozofia egzystencji i egzystencjalizm (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Sarte, Camus), marksizm i neomarksizm (Marks, Horkeimer, Marcuse, Adorno, Habermas), pozytywizm i neopozytywizm (Comte, Schlick, Carnap, Russell, Wittgenstein, Popper), psychoanaliza i neopsychoanaliza (Freud, Jung, Fromm, Horney, Lacan), filozofia chrześcijańska: neotomizm, personalizm (Gilson, Maritain, Mounier, Wojtyła), pragmatyzm i neopragmatyzm (Peirce, James, Dewey, Rorty), fenomenologia (Husserl, Scheler, Ingarden, E. Stein), hermeneutyka (Dilthey, Gadamer, Ricouer), strukturalizm i neostrukturalizm (Levy-Strauss, Foucault), postmodernizm (Lyotard, Derrida, Beaudrillard, Sloterdijk). Staramy się przedstawić, wyjaśnić i zrozumieć stosunek wyżej wymienionych koncepcji i ich przedstawicieli do aktualnych problemów współczesnej kultury, cywilizacji, nauki, techniki, przemocy, konsumpcji, praw człowieka, wolności słowa, reform edukacji, gospodarki i globalizacji i wielu innych. Następnie staramy się projektować sposoby praktycznego rozwiązania problemów współczesnego świata.

 

Zajęcia z przedmiotu „Współczesne koncepcje filozofii” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Piotr Reputakowski.


Podziel się