Retoryka praktyczna i erystyka

Podziel się

W ramach kursu „Retoryka praktyczna i erystyka” studenci poznają okoliczności, w których narodziła się retoryka, i omawiają główne stanowiska w sporach wokół „sztuki pięknego mówienia”. Dowiadują się, jakie są cechy dobrego mówcy, jaki powinien być jego charakter, na czym polega jego wiarygodność, w jaki sposób potrafi on wywołać u odbiorcy właściwe reakcje emocjonalne.

Wykorzystując wiedzę o tropach i figurach retorycznych, studenci uczą się dokonywać analizy różnych typów tekstów. Ważnym elementem pracy z tekstami są zagadnienia dotyczące stylu i kompozycji: co czyni dany utwór spójnym, co to jest jasność i stosowność stylistyczna, czym jest opis i jakie cechy odróżniają opis od opowiadania.

Retoryka to także „sztuka przekonywania”. W ramach kursu omawiane są takie zagadnienia jak różne rodzaje debat i warunki, które muszą być spełnione, żeby przebiegały one prawidłowo, typy argumentów używanych w dyskusji, stosowanie perswazji w reklamie i w propagandzie.

Znajomość chwytów erystycznych oraz strategii i taktyki walki erystycznej pozwala studentom odkryć manipulacje w wypowiedziach polityków, dziennikarzy i innych osób publicznych. Analiza wybranej wypowiedzi pod kątem wykorzystania różnych technik erystycznych to jedno z praktycznych zadań, które studenci wykonują w ramach zajęć.

Podczas kursu wykorzystywane są zarówno klasyczne teksty dotyczące retoryki, jak i najnowsze opracowania. Ważnym elementem jest znajomość specjalistycznej terminologii dotyczącej omawianych zagadnień. Przywoływane są nie tylko nazwy polskie, ale także ich odpowiedniki greckie lub łacińskie (jeżeli termin pochodzi z antyku) bądź odpowiedniki angielskie do nazw współczesnych.

 

Zajęcia z przedmiotu „Retoryka praktyczna i erystyka” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi mgr Wawrzyniec Sztark. 


Podziel się