Prawo oświatowe. Karta Nauczyciela

Podziel się

Celem wykładów i ćwiczeń z przedmiotu „Prawo oświatowe. Karta Nauczyciela” jest zapoznanie studentów z przepisami, które regulują sytuację prawną nauczycieli jako pracowników.

Przedmiotem studiów jest przede wszystkim ustawa Karta Nauczyciela i jej miejsce w systemie prawa oświatowego pośród innych ustaw i rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.

Na zajęciach można poznać w pierwszej kolejności podstawy prawne funkcjonowania systemu oświaty w Polsce i dostrzec w nim miejsce Karty Nauczyciela. Jest ona fundamentalnym aktem prawnym, który reguluje kompleksowo sprawy pracownicze nauczycieli jako olbrzymiej grupy zawodowej o szczególnie istotnym znaczeniu społecznym.

Następnie omawiane i dyskutowane są określone w Karcie podstawowe prawa i obowiązki nauczycieli, wymogi kwalifikacyjne, warunki awansu zawodowego, sprawy związane z nawiązywaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy, kwestie nagród i odznaczeń, uprawnień socjalnych i urlopów, ochrony zdrowia, uprawnień emerytalnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Zajęcia nie ograniczają się jedynie do poznania teoretycznej wiedzy prawniczej, lecz skłaniają do lektury, interpretacji i rozumienia niejasnych i skomplikowanych przepisów oraz do krytycznego spojrzenia na ich praktyczne stosowanie. Prowadzą do wniosku, że znajomość Karty Nauczyciela i umiejętność jej interpretacji stanowią konieczny warunek stosowania prawa pracy w praktyce.

 

Zajęcia z przedmiotu „Prawo oświatowe. Karta Nauczyciela” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Piotr Reputakowski.


Podziel się