Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Informacja o przetwarzanych danych
 

Rekrutacja trwa!

Informacja o przetwarzanych danych
 

Rekrutacja trwa!

INFORMACJA O PRZETWARZANYCH DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Uczelnia Ekonomiczna, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP: 5272383302, kontakt pod adresem email: studia@wue.waw.pl lub telefonem: +48 690 890 760.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pawel.zlobecki@wp.pl
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w szczególności:
  a) realizacji usług na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 574) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  b) kontaktu droga elektroniczną i telefoniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
  c) dochodzenia lub zabezpieczenia swoich roszczeń finansowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  d) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  e) w celach marketingowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
  a) Pani/ Pan jako strona, Pani/Pana Pełnomocnicy,
  b) Podmioty, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO,
  c) Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  b) prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  c) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych,
  e) prawo do przenoszenia swoich danych,
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
 7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  a) dobrowolne, lecz konieczne celem załatwienia sprawy,
  b) niepodanie pełnych danych może skutkować niemożliwością otrzymywania informacji zwrotnej.
 10. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, wyłącznie podmiotom zatwierdzonym odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może odbywać się w celu dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji i zainteresowań użytkowników.

INFORMATION ON PROCESSED DATA

Pursuant to Art. 13 of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE. 2016.119.1), I inform that:

 1. The administrator of your personal data is Warszawska Uczelnia Ekonomiczna, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP: 5272383302, contact at the email address: email: studia@wue.waw.pl or by phone: +48 690 890 760.
 2. Contact with the Data Protection Officer – pawel.zlobecki@wp.pl
 3. Your data may be processed in order to perform a contract to which the data subject is a party, take action at the request of the data subject, in accordance with article 6 paragraph 1 letter b RODO, in particular:
  a) provision of services pursuant to the Act of July 20, 2018. Law on higher education and science (consolidated text, Journal of Laws of 2022.574) – in accordance with article 6 paragraph 1 letter b RODO
  b) contact by electronic means and by phone within the meaning of the Act of 18.07.2002. on the provision of electronic services (consolidated text, Journal of Laws 2020.344) – in accordance with article 6 paragraph 1 letter a and b RODO
  c) pursuing or securing your financial claims – in accordance with article 6 paragraph 1 letter f RODO
  d) fulfillment of the Administrator’s legal obligation resulting from tax regulations and the Accounting Act – in accordance with article 6 paragraph 1 letter c RODO
  e) for marketing purposes – in accordance with article 6 paragraph 1 letter a RODO
 4. In connection with the processing of data for the purposes set out in point 3, Your data will be made available to other recipients or categories of data recipients. The recipients of your data will be:
  a) You as a party, Your Plenipotentiaries,
  b) Entities with whom we have concluded an entrustment agreement pursuant to Article 28 RODO,
  c) Entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions,
 5. Period of personal data storage:
  Your personal data will be kept for the period necessary to achieve the purposes of processing indicated in point 3, the period necessary under the law, and in the case of personal data processed on the basis of the consent of the data subject – until the consent is revoked.
 6. In connection with the processing of Your personal data, You are entitled to:
  a) access to your personal data,
  b) restriction of their processing,
  c) rectification of your personal data,
  d) data deletion,
  e) transferring your data,
  f) objecting to the processing of Your personal data.
  Note: positive consideration of your objection to data processing or the right to data transfer must comply with the law on the basis of which the processing takes place.
 7. In the case of data processing based on consent, You can withdraw it at any time without affecting the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.
 8. You have the option to lodge a complaint with the supervisory authority.
 9. Providing your personal data by you is:
  a) voluntary but necessary to settle the matter,
  b) failure to provide complete data may result in the inability to receive feedback.
 10. Your personal data may be transferred to a third country / international organization, only to entities approved by an appropriate decision of the European Commission.
 11. Automated decision making, profiling:
  Your data may be processed in an automated manner, including in the form of profiling. Automated decision-making may take place in order to match the content of the website to the preferences and interests of users.