Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Deklaracja dostępności
 

Rekrutacja trwa!

Deklaracja dostępności
 

Rekrutacja trwa!

Deklaracja dostępności

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wue.waw.pl/

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2023

Data ostatniej istotnej aktualizacji: lipiec 2023

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 09.01.2023
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 14.06.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie https://wue.waw.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Marketingu WUE.

email: marketing@wue.edu.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego termin będzie dla nas niemożliwe poinformujemy Cię o tym, podamy nowy termin, nie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy nastąpi odmowa realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Wniosek może być złożony do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracje dostępności budynków WUE

Budynek główny: ul. Smulikowskiego 6/8

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Smulikowskiego i od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Do obu wejść prowadzą schody, wyposażone w poręcze. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się platforma dla wózków. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W budynku znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku dostępne są pętle indukcyjne oraz system informacji wizualnej – tabliczki zawierające oznaczenia w Braille`u.

W odległości ok. 15 m od wejścia z ul. Wybrzeże Kościuszkowskie znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.