Skip to content

On the 1st of October Bolesław Prus University of Humanities (WWSH) changed its name to the Warsaw University of Economics (WUE).

Our staff
 

Recruitment in progress!

Our staff
 

Recruitment in progress!

AB

Mgr Anna Brzezińska

Psycholog, trener biznesu, Gallup Certified Strengths Coach, wykładowca. Ukończyła studia doktoranckie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Państwowej Akademii Nauk, studia magisterskie na kierunku psychologia stosunków międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz posiada licencjat z ekonomii – Uniwersytet Gdański. Absolwentka Szkoły Coachów- The Art and Science of Coaching, Erickson College International oraz Wszechnica, Uniwersytet Jagielloński; zdobyła certyfikat Certyfikat Trenera Biznesu- Szkoła Trenerów Biznesu Matrik. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji. Specjalizuje się m.in. w coachingu mocnych stron, treningach z komunikacji, asertywności, rozwoju potencjału osobistego, zarządzania zmianą, umiejętności menedżerskich, obsługi klienta, różnic międzykulturowych, profilaktyki antymobbingowej oraz radzenia sobie ze stresem. Coaching i warsztaty prowadzi również w języku angielskim. W życiu zarówno zawodowym jak i osobistym stara się odkrywać i podążać za tym co służy człowiekowi. Projekty rozwojowe realizowała między innymi dla: Narodowy Bank Polski, Bank BPH, Bank Pekao SA, Bank BGK, ZUS, Napentens SA, Sanofi-Aventis, Janssen Polska, Avio Polska Sp.zo.o, Abramczyk Sp.zo.o, Business Lease, ExxonMobil Polska, EDF Polska S.A, Ecco Taxi , MediaMarktSaturn, Kancelaria Cameron McKena CMS, Chestnut Global Partners, Mazowiecka Spółka Gazownicza, Lasy Państwowe, Agencja Rozwoju Rynku Rolnego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

mgr Patrycja Busse-Juroszek

mgr Patrycja Busse-Juroszek

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz podyplomowe studia MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu. Pierwsze zawodowe kroki stawiała jako pracownik administracji samorządowej. Aktualnie odbywa aplikację w Izbie Notarialnej w Katowicach oraz pracuje w kancelarii notarialnej. Jej zainteresowania koncentrują się wokół szeroko pojętego obrotu nieruchomościami oraz prawa zagospodarowania przestrzennego i budowlanego. Od 2017 roku aktywnie uczestniczy w Tygodniach Konstytucyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, w ramach których prowadzi wykłady z prawa konstytucyjnego adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Pani Profesor

Dr Agnieszka Chabowska

Litka – doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Autor i współautor publikacji w czasopismach, monografiach i materiałach pokonferencyjnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Specjalizuje się w tematyce bankowości, źródeł finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, zarządzania finansami oraz ryzykiem rynkowym i operacyjnym. Współpracuje z instytucjami finansowymi (bankami, spółkami leasingowymi). W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje własne doświadczenie zawodowe jako przedsiębiorca i doradca finansowy.

Staff

mgr Dariusz Ciesielski

Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, trener, coach. Posiada certyfikaty Trener IMPACT Selling®, CoachWise Essentials Program – International Coach Federation (ICF), CoachWise Coaching Equipped (ICF) w trakcie certyfikacji, Style Kierowania – Business Centre Club & Voss+Partner GmbH, Train the Trainer – trening kompetencji trenerskich pierwszego i drugiego stopnia.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu działami sprzedaży w kilku dużych organizacjach. Od kilku lat jako trener dzieli się doświadczeniem i przekazuję wiedzę, jako coach wspiera i inspiruje, a jako konsultant przeprowadza audyty, szukam lepszych rozwiązań i podpowiada. Współpracował z FPL Sp. z o.o., Benefit Systems S.A., EdisonTeam.pl, Biblioteka Analiz Sp. z o.o., Meeting Point. Prowadził szkolenia w zakresie m.in. Komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi dla np. ORANGE, PKO BP, EGIS.. Pomysłodawca i organizator Warszawskiej Fiesty Modelarskiej – ogólnopolskiego konkursu i wystawy modeli redukcyjnych.

Staff

dr Jakub Czepek

Jakub Czepek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie.

Staff

dr Vita Czepek

Vita Czepek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym dot. praw człowieka. Głównym obszarem jej zainteresowań jest ochrona mniejszości narodowych oraz prawa cudzoziemców.

Staff

Justyna Dąbrowska

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zespole Szkół Specjalnych na Oddziale Młodzieżowym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbywała staż w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska” przy IPiN pracując z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej jako pedagog szkolny. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu obszarów inter- i intra-personalnych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, profilaktyki przemocy i agresji. Jej działalność zawodową rozszerza współpraca w ramach projektów edukacyjnych i naukowych ze Stowarzyszeniem „W stronę dziewcząt”, Fundacją Grupy Adamed, Zakładem Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie swoje zainteresowania skupia wokół metod twórczej profilaktyki, m.in. teatru forum. Osoba kreatywna, otwarta na ludzi i nowe wyzwania.

Staff

dr hab. Jan Doktór

Doktor hab., ukończył studia filozoficzne, historyk. Pracę doktorską pt. Mesjańskie nauczanie Jakuba Franka jako reakcja na kryzys religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego obronił w 1990 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (wyszła drukiem w 1991 roku pt. Jakub Frank i jego nauka). Kolokwium habilitacyjne odbył na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 roku na podstawie monografii Śladami mesjasza-apostaty; żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji (Wrocław 1998). Obecnie jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i redaktorem naczelnym Kwartalnika Historii Żydów. Opracował i wydał rękopisy frankistowskie: Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anegdoty Pańskie (Warszawa 1996) oraz Księga słów Pańskich; ezoteryczne wykłady Jakuba Franka (Warszawa 1997, 2 tomy), oraz zbiór najstarszych podań chasydzkich o założycielach chasydyzmu Sefer sziwchej Habeszt. Napisał książki: W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan; dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747 (Warszawa 1999), Początki chasydyzmu polskiego (Warszawa 2004).

Staff

Bohdan Gawroński

Redaktor i wydawca, ponad dwadzieścia lat praktyki w mediach prasowych, m.in. w zarządach spółek medialnych: Infor Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”), Manager Media (miesięcznik „Manager Magazin”), wcześniej dyrektor-redaktor naczelny w Polskiej Agencji Informacyjnej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii biznesu (Akademia Koźmińskiego), zarządzania (Nottingham Trent University/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), studiów magisterskich z zakresu pedagogiki (Uniwersytet Warszawski). Autor koncepcji wizualnych i scenariuszy ikonograficznych albumów biograficznych (m.in. Stefan Żeromski, 2014, Witkacy, 2015, Henryk Sienkiewicz, 2017). Prowadzi zajęcia z historii mediów, reklamy i dziennikarstwa oraz dotyczące gatunków dziennikarskich i formatów medialnych.

Staff

dr Bartosz Głowacki

Bartosz Głowacki – doktor socjologii, ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził zajęcia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Od 2005 roku związany z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną.
Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnienia z pogranicza kontrkultury, kultury alternatywnej i kultury popularnej. Interesują go również zagadnienia związane z Nowymi Mediami (w tym przede wszystkim etyka mediów). Od 2003 opublikował szereg rozdziałów w książkach naukowych, artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Kultura Współczesna”, „Stan Rzeczy”, „Studia Medioznawcze”, „Kultura-Media-Teologia”). Publikuje również artykuły popularnonaukowe (m.in. w „op. cit.”, „Zielonych Brygadach”, „Dzikim Życiu”, „Obywatelu”, „Recyklingu Idei”). W wolnych chwilach czyta, słucha dużo muzyki i jeździ na rowerze.

Dr Anna Hys-Martyńska

Dr Anna Hys-Martyńska

Doktor nauk humanistycznych o specjalności psychologia. W 2003 r. została absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i uzyskała tytuł doktora, obroniwszy pracę pt. „Samosterowność w pracy, a dominujące wartości zawodowe” w Katedrze Psychologii Pracy i Stresu. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim.

Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem, od 2021 r. związana z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną. Zaangażowana w realizację programów profilaktycznych i warsztatów rozwojowych, brała udział w pracach komisji zajmującej się kształtowaniem relacji międzyludzkich w ramach współpracy z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojskową Akademią Techniczną, Pułkiem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego oraz innymi jednostkami WP. Od blisko trzydziestu lat zajmuje się diagnozą kompetencji zawodowych i realizuje projekty rozwojowe. Aktualnie współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w ramach Akademii Kompetencji Menedżera oraz szkolenia Certyfikowany Asesor Metody Assessment Development Center.

MJ

dr Michał Jakubik

Michał Jakubik – Doktor filozofii, doktorat w zakładzie religioznawstwa i filozofii wschodu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wykładowca filozofii, etyki, religioznawstwa i antropologii kulturowej. Przedsiębiorca i wieloletni manager w branżach retail, FMCG i e-commerce. Jego zainteresowania naukowe obracają się wokół szeroko pojętej historii idei.

Katarzyna Jaworska

Katarzyna Jaworska

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji na psychoterapeutę w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, którego jestem członkinią. Doświadczenie jako psycholog zdobywałam między innymi w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Terapeutycznej Linia Zdrowia, w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz prywatnych ośrodkach psychoterapii.
W praktyce terapeutycznej pracuję nad zrozumieniem doświadczanych przez Klientów trudności oraz nad zmianami w zakresie zaburzeń: adaptacyjnych, lękowych, nastroju oraz osobowości. Pomagam Klientom w budowaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych oraz związków. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Swoje wsparcie kieruję do osób dorosłych. Za najważniejsze w pracy psychologa uważam stworzenie nieoceniającej atmosfery otwartości, która nie tylko sprzyja nawiązaniu oraz budowaniu relacji terapeutycznej, lecz także jest najważniejszym czynnikiem leczącym.

W pracy z Klientem koncentruję się na pomocy w kształtowaniu spójnej osobowości, a także w rozwijaniu samoświadomości i odpowiedzialności w podejmowaniu wyzwań. Specjalizuję się w dziedzinach związanych z: inteligencją emocjonalną, kompetencjami społecznymi, podnoszeniem poczucia własnej wartości i motywacją osobistą. Ponadto działam także w obszarze biznesu, pracując z Klientami nad rozwijaniem umiejętności przywódczych, nauką efektywnej komunikacji oraz skutecznych metod współpracy. Pomagam również Klientom doświadczającymi wypalenia zawodowego.

Staram się inspirować i uczyć innych, angażując się w aktywności edukacyjne i akademickie. Od 2021 roku współpracuję z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, gdzie prowadzę wykłady z zakresu psychologii społecznej.

Jestem entuzjastką i promotorką satysfakcjonujących relacji, zdrowia mentalnego i dobrego, pełnego sensu życia.

Staff

Dr Agnieszka Križ

Absolwentka slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Haybusak w Erywaniu, absolwentka MBA, literaturoznawczyni, pedagożka.
Z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną związana od 2013 r.
Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół terapeutycznej roli literatury oraz kontaktów i wpływów kulturalnych między narodami.

Wyznawczyni poglądu, że literatura łagodzi obyczaje i tłumaczy świat.

Magister Kultury Bogdan Misiewicz

mgr Bogdan Misiewicz

Magister kultury Bogdan Misiewicz, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, od lat pracuje zawodowo jako aktor, pedagog teatralny oraz nauczyciel akademicki. Uzyskał dyplom w 1977 r., a potem ukończył następujące studia podyplomowe: Pracownię Menadżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej (1999 r.), Pracownię Etyki i Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim (2002 r.), Pracownię humanistyczną i kurs praktycznej retoryki i krytyki PAN (2004 r.) oraz kurs pedagogiczny dla artystów i nauczycieli w Edu Art Center „Censa” (2006 r.).

W latach 1977-2005 pracował jako aktor w: Teatrze W. Horzycy w Toruniu, Teatrze Nowa Huta w Krakowie, Teatrze Współczesnym, Teatrze Polskim oraz Teatrze Pantomimy H. Tomaszewskiego we Wrocławiu, Teatrze Ochoty oraz Teatrze Powszechnym w Warszawie. Działalność dydaktyczną rozpoczął w 1980 r. i prowadzi ją do dzisiaj, ucząc przedmiotów związanych z kierunkami aktorstwo oraz komunikacja społeczna w: Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im L. Solskiego, Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Społecznej Akademii Nauk (Wydziały Produkcji Filmowej i Dziennikarstwa), Uczelni Łazarskiego (kurs retoryki i wystąpień publicznych dla pracowników uczelni i jej kadry naukowej) oraz Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa (Wydział Dziennikarstwa i Pedagogiki).

Wśród jego uczniów znajdują się przyszli aktorzy, reżyserzy filmowi, dziennikarze czy nauczyciele. Prowadzi z nimi zajęcia z elementarnych zadań aktorskich, wiersza, prozy, pantomimy, dykcji, impostacji głosu, komunikacji społecznej, retoryki i sztuki wystąpień publicznych. Ponadto już trzeci rok aktywnie angażuje się w popularyzację metody aktorskiej N.V. Demidova w Polsce (m.in. podczas warsztatów w Akademii Teatralnej w Warszawie i w Łodzi).

Zapoznał się praktycznie i teoretycznie z wyżej wspomnianą metodą, uczestnicząc w trzech dwumiesięcznych kursach mistrzowskich w ramach Moskiewskiej Letniej Międzynarodowej Szkoły Teatralnej w latach 2017-2020. Metoda ta sprawdza się również w edukacji studentów dziennikarstwa. Główny akcent bowiem kładzie się w niej na zewnętrzną i wewnętrzną swobodę, kreatywność, indywidualność a także wyczuloną percepcję. Cechy te w pracy przyszłego dziennikarza są zdecydowanie bardzo przydatne.

Mgr Monika Osińska-Wiater

Mgr Monika Osińska-Wiater

Fotografka i socjolożka. Specjalizuje się w fotografii modowej, produktowej i portretowej. Fotografię studiowała w Warszawskiej Szkole Fotografii oraz Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Jest także absolwentką Instytutu Socjologii UW.

Fotografia jest dla niej odkrywaniem i pokazywaniem piękna zarówno ludzi, jak i przedmiotów, a następnie tworzeniem wokół tego opowieści.

Staff

mgr Grzegorz Sajór

mgr Grzegorz Sajór – od blisko 30 lat wykonuje zawód, o którym marzył – DZIENNIKARZA. Pochodzi ze Starachowic. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 26 lat związany z Telewizją Polską. Wydawca wielu programów publicystycznych, w tym Wieczorów Wyborczych. Wydawca głównego wydania Wiadomości oraz TVP INFO. Odpowiedzialny za relacjonowanie takich wydarzeń jak beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II oraz Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Po odejściu z TVP związany z Nowa TV, Onetem, Polsat Rodzina oraz Superstacją. Od kilku lat publikuje w magazynie Press. Prowadzi także szkolenia m.in. w Szkole Liderów Politycznych.

Staff

dr Małgorzata Skura

Dr Małgorzata Skura – doktor nauk humanistycznych, pedagożka, terapeutka. Przez kilkanaście lat nauczycielka w Zespole Szkół Nr 1 w Sulejówku. Wykładowczyni na wielu wyższych uczelniach, edukatorka nauczycieli przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej (szkolenia, warsztaty, konferencje). Współautorka programów nauczania, podręczników szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w największych polskich wydawnictwach edukacyjnych (WSiP, Nowa Era, Raabe).
Zajmuje się głównie wczesną edukacją matematyczną dzieci oraz pomocą uczniom/uczennicom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Współautorka kilku ważnych książek w tej dziedzinie oraz metody „Matematyka w działaniu“, dzięki której dzieci w przyjazny sposób poznają pojęcia matematyczne. Współautorka cyklu książek dydaktycznych wydanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Prowadzi również zajęcia z nauczycielami z zakresu rozwijania myślenia komputacyjnego (podstawy programowania), pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, pracy z dziećmi w klasie IV oraz wspomagania placówek edukacyjnych w rozwoju. Współpracuje z wieloma ośrodkami metodycznymi, w tym z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Staff

dr Agnieszka Sojka

Dr Agnieszka Sojka – doktor nauk humanistycznych, pedagog, historyk, muzyk, manager, mediator sądowy. Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) a także Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski), aktualnie słuchaczka podyplomowych studiów w zakresie mediacji gospodarczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stażystka Wydziału Pedagogicznego oraz Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, podejmowała współpracę merytoryczną i organizacyjną z Polską Akademią Nauk, University of Exeter w Wielkiej Brytanii, Pädagogische Hochschule Oberösterreich w Linz w Austrii oraz Istanbul Aydin Univeritesi w Turcji.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół pedagogiki społecznej i kultury, edukacji muzycznej i historii muzyki, kształcenia nauczycieli a także etyki mediów i biznesu, PR, HR. Jest autorką innowacyjnych projektów z zakresu transferu wiedzy teoretycznej do biznesu zrealizowanych w środowisku biznesowym w ramach współpracy B+R podejmowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jest autorką i współredaktorką książek na temat kultury artystycznej oraz jej roli w procesach aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi a także ponad 60 artykułów poświęconych analizie różnorodnych przekazów medialnych pod kątem aksjologiczno-antopologicznym, animacji społeczno-kulturowej jako innowacyjnej metodyki angażowania jednostek i grup, również podejmujących problematykę szkoły i nauczyciela. Prowadzi warsztaty emisji głosu z dykcją i recytacją, aktywizujących metod pracy, wzmacniania procesów komunikacji i motywacji oraz kursy pedagogiczne dla różnych grup zawodowych.

Staff

dr Marzena Zdzymira

Marzena Zdzymira – doktorantka Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Ukończone studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Autorka artykułów naukowych w czasopismach naukowych m.in.: „Emergency Management Process at a Voivodeship Level According to the Emergency Management Act of 26th April 2007” oraz „System zarządzania bezpieczeństwem publicznym”.